Проект “Мрежа за електрически велосипеди”
PROETC Code 15.1.1.006

Проект финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A

Румъния-България 2014-2020

Приоритетна ос № 1: Добре свързан регион

Специфична цел 1.1: “Подкрепа за планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за подобряване връзките с TEN-T транспортната мрежа”

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

Водещ партньор: Aгенция за регионално развитие и Бизнес център (АРРБЦ) Видин

П 2: Търговско-промишлена палата Видин (ВТПП)

П 3: Румънска асоциация за електронна индустрия и софтуер – Олтения (АРИЕС)

П 4: Агенцията за малки и средни предприятия Калафат (ПЛИММ)

ТЕРИТОРИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

Видин, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе и Добрич в България (+ София).

Мехединци, Долж, Гюргево, Калараш и Констанца в Румъния (+ Букурещ).

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Обща цел: Насърчаване на регионалната мобилност, чрез свързаване на второстепенните и третостепенни възли на TEN-T мрежата, в това число и мултимодалните възли

Специфична цел 1: Подобряването на планирането, развитието и координирането на трансграничните транспортни системи, с цел по-добрата връзка с TEN-T мрежата

Специфична цел 2: Създаването на мрежа от електрически велосипеди в цялата трансгранична зона между България и Румъния, с цел по-добрата реализация на индивидуалната мобилност и устойчивият транспорт.

ПРОУЧВАНЕ ЗА E –BIKE МРЕЖАТА:

Проучването ще дава информация за транспортните връзки с TEN-T, както и за връзката и с E-Bike мрежата. Целтта е да имаме, за всички 32 второстепенни и третостепенни възли на тази мрежа, списък със всички услуги свързани с обществения транспорт включително железопътен, автобусен, воден и т.н. Целта е по този начин да помогнем хората да планират по-добре своето пътуване и използване на ел. велосипеди.

Създаване на база данни с препоръчителните маршрути за ел. велосипеди, започвайки от която и да е станция с велосипеди от 32-те точки в трансграничния регион, минавайки през индикативните възли на TEN-T мрежата и връзката с останалите точки на мрежата. Трасетата ще бъдат описани чрез: пътищата регистрирани през GPS, описание на трасето, интензивност на трафика, денивелация, приблизително време за преминаването му с ел. велосипед, станциите за зареждане, намиращи се по трасето.

Ще се създаде и база данни с всичките 32 възела, където има позиционирани зарядни инсталации за ел. велосипеди и маршрутите до градовете, важните историчски обекти, както и информация за местата за хранене и настаняване в региона.

ПОДГОТОВКА НА МРЕЖАТА ОТ ЕЛ. ВЕЛОСИПЕДИ

В рамките на тази дейност ще бъдат организирани работни срещи със заинтересованите страни от целевия регион във всички възли на TEN-T мрежата, с цел подбор на операторите, които ще стопанисват ел. велосипеди и зарядните станции.

Предварително партньорите по проекта ще изготвят:
1. Методология за подбор на операторите, които ще стопанисват ел. велосипеди и зарядните станции. Тази методология ще бъде разработена от икипа по проекта;
2. Необходимите юридически документи за договорите между бенефициента и операторите, за договорите за наем между операторите и ползвателите, както и най-добрите варианти на рамкови договори и застраховка на ел. велосипедите.
Срещите ще са обществени и ще са отворени за всички желаещи да участват в проекта. По време на срещите ще се представят концепцията за мрежа, методологията за подбор на операторите и подготвената юридическа документация.

СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА ОТ ЕЛ. ВЕЛОСИПЕДИ

След подбора на опeретаорите, с тях ще бъдат подписани договори, което ги прави о тговорни за правилното функциониране на мрежата от ел. велосипеди. Бенефициентите по проекта ще доставят зарядните станции и велосипедите, както следва:

В България при второстепенните възли на транспортна инфраструктура: 10 велосипеда / Добрич, Русе, Велико Търново, Плевен и Враца/, при третостепенните възли: 5 велосипеда /Г. Оряховица, Свищов, Мездра, Балчик, Лом, Монтана, Червен Бряг, Дулово, Оряхово и Силистра/, във Видин – 20 велосипеда.

В Румъния: 10 велосипеда /на операторите от Гюргево, Д.Т. Северин, Калараш, Констанца и Крайова, 5 велосипеда на операторите в Александрия, Меджидия, Мангалия, Каракал, Рошиори, Т. Магуреле, Чернавода, Нъводари, Слатина и Олтеница, в Калафат 20 бр.

Зарядните станции ще бъдат доставени в 35 точки в България и 35 в Румъния.

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ЕЛ. ВЕЛОСИПЕДИ:

Представители на операторите на ел. велосипеди ще участват в обучения, свързани с поддръжката и извършването на малки ремонти на велосипедите. Тези обучения ще бъдат организирани в България и Румъния с по 40 участника и с продължителност 4 дни. Те представляват важна дейност за създаването на капацитет и подобряване на практическите умения на операторите за поддръжка на оборудването.

Курсовете ще се водят от опитни инструктори от фирмата производител и ще бъде осигурен превод за участниците.

Тези обучения имат още една важна цел – създаването на мрежа между операторите от двете страни. По време на обученията ще бъдат обсъдени и финализирани процедурите за транспорта на велосипедите, които са взети в точка А и са оставени в точка Б.

ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА МРЕЖАТА E-BIKE

За промоционалната кампания, екипа по проекта ще създаде концепция за маркетингова стратегия, която де представя мрежата от ел. велосипеди и да изпраща общи послания към избраните целеви групи.

За рекламната и промоционална кампания ще бъде реализирано следното:

Разработване на сайт на EN, RO и BG за мрежата от ел. велосипеди + домейн и хостинг за 18 месеца;

Изработката на 3 филма по 50 минути, които ще са достъпни отново на трите езика , формат DVD – 1000 екземпляра;

Разработване и принтиране на ръководство формат А4/40 страници, отнасящ се за цялата трансгранична територия, на три езика, по 3000 бройки за всеки език;

Разработване и принтиране на 6 каталога „Мрежата от ел. велосипеди“ , формат А6/20 страници за съответния регион на всеки второстепенен възел от TEN-T мрежата от BG и RO, на 3 езика, по 1000 екземпляра на език – общо 18000 бр.;

Разработване и принтиране на карта-атлас с местонахожденията и данните за контакт на операторите на ел. велосипеди и зарядните станции, маршрутите, както и интересните за посещение места в региона – 1000 екземпляра;

Производство на спортни екипи за велосипедисти и рекламни тениски за участниците в мероприятията – по 400 бр.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИ ТУРОВЕ И ФЕСТИВАЛИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА E-BIKE МРЕЖАТА

Тези мероприятия ще бъдат организирани с цел представянето на мрежата за електрически велосипеди, като средство за индивидуален транспорт и за развитие на туризма в трансграничния регион.

В този смисъл ще бъдат организирани:

– 4 e-bik тура, 2 в Румъния и 2 в България. 2 от тези мероприятия ще бъдат предназначени за лица над 60 годишна възраст, съответно по едно в България и Румъния;

-2 промоционални тура за журналисти и туроператори, по еднин в България и Румъния;

-11 e-bike фестивала ще бъдат организирани във второстепенните възли на TEN-T мрежата, с цел представянето на тази форма на транспорт

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:

Създаден един общ механизъм (мрежата e-bike).

Населението в ТГС региона (95.000 човека), обслужени от модернизираната инфраструктура, водеща до TEN-T мрежата;

32 населени места ще бъдат оборудвани с ел. велосипеди;

70 точки ще бъдат оборудвани със зарядни станции и ще покрият цялата ТГС зона;

Най-малко 480 човека ще участват в мероприятията, организирани по проекта;

2350 безплатни ползвания на ел. велосипеди ще бъдат доставени в рамките на проекта;

Ще бъдат изготвени 2 проучвания свързани с мрежата Е-bike;

Ще бъдат организирани 18 e-biking мероприятия

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Местни лица, желаещи да станат оператори на ел. велосипеди и зарядни станции;

Журналисти и туроператори;

Лица на възраст 60+;

Жителите на ТГС региона в България и Румъния;

Публичния и частен сектор, изследователските институти, НПО и др. от ТГС региона на Румъния и България